UR-GE

URGE Projeleri, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği kapsamında yürütülmektedir. Bu projelerin amacı, KOBİ’lerin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü kümelenme anlayışı ile geliştirerek yurtdışı pazarlara etkin bir şekilde açılmalarını sağlamaktır.

Think Great Insights ekibi olarak UR-GE Uygulama Usul ve Esasları Genelgesine uygun şekilde bu çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

İhtiyaç Analizi

UR-GE çalışmasının gerçekleştirildiği küme büyüklüğü ve özelliklerini de dikkate alarak en etkin metodolojiyi belirlemekte, sektörün makro düzeyde,  ulusal ölçekte ve bölge/küme özelinde analizini ve firma analizlerini gerçekleştirmekteyiz.
İhtiyaç Analizi kapsamında küme firmaların yöneticileri ve URGE proje sorumluları ile birebir görüşmeler, Think Great Insights ekibinin kalitatif (nitel) araştırmalar ve Moderatörlük konusunda deneyimli, firma yöneticileri ile ortak dili konuşacak yetkinlikte uzman ekibi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Firma, küme ve sektör analizleri kapsamında toplanan istatistiki veriler,  IBM SPSS analiz araçları kullanılarak aksiyona dönüştürülebilir bir formatta analiz edilmekte, rekabete etki eden unsurlar önem dereceleri ile tespit edilmektedir.

Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri

Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin organizasyonu, küme firmaların özellikleri ile eşleşen geleneksel ve organize ticaret kanallarında faaliyet gösteren ithalatçı firmaların bulunması,  organizasyon öncesi ithalatçı firmaların Türk firmalardan beklentilerinin anket çalışması ile ölçülmesiTürk firmaların ülke ziyareti öncesi ürün özellikleri, çeşitlilik, fiyatlama, paketleme, lojistik vb. unsurlar özelinde ön hazırlıklarını yaparak B2B görüşmelere katılımlarını gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.

Heyet sonrası ithalatçı firmaların küme firmalarla olan temasları yine anket çalışması ile değerlendirilmekte ve ziyaretlerin satışa dönüşme etkinliğinin artırılması amacıyla kullanılmaktadır.

Eğitim

İhtiyaç Analizi çalışmalarında küme firmaların uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğini artırmak açısından ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetleri tespit edilmektedir. Think Great Insights olarak URGE ihtiyaçları doğrultusunda eğitim hizmetleri temin edilmekte ve ihtiyaca uygun içeriklerde tasarlanmaktadır.