Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına Dair Politikamız

 1. Amaç

Think Great Insights Piyasa Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Limited Şirketi (kısaca “Think Great Insights”) olarak araştırma, eğitim, danışmanlık faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel verilere ilişkin uygulamalarımız hakkında ilgili kişileri aydınlatma amacı taşıyan bu politika, herhangi bir kaynaktan elde edilen her türlü kişisel veri için geçerlidir.

Think Great Insights, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Yasa) ve ilgili mevzuatta veya şirket faaliyetlerinde meydana gelen değişiklik ve gelişmeler neticesinde ihtiyaç halinde bu metnin içerik ve kapsamını güncelleyebilir.

Think Great Insights, burada paylaştığı Politika hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerin korunması ve güvenliği ile ilgili sorumluluğu üstlendiğini kabul etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına Dair Politikamız, Think Great firmasının çalışan tam zamanlı, yarı zamanlı, personelini, Think Great firmasına araştırma verenler tarafından sağlanan verileri, Think Great firmasının gerçekleştirdiği araştırmalar sırasında elde ettiği verileri, Think Great firması ile çalışan 3. Parti firmaların verilerini ve web sitesi ziyareti sırasında ve elektronik iletişim ile elde edilebilecek verileri ya da diğer kaynaklardan sağlanan verileri, tüketicilerin ya da belirli bir meslekte uzmanlaşmış kişilerin araştırma projelerinin katılımcısı olmak üzere yaptıkları başvurular kapsamında paylaştıkları kişisel verilerini, sosyal medya ya da internet üzerinden paylaşılan kişisel verileri kapsamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş paydaşlarımıza ait kişisel veriler öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında, talep ettiğiniz hizmetin en üst seviyede sunulması, size uygun hizmetlerin hızlı ve en doğru şekilde belirlenmesi gibi amaçlarla, en önemli ilkemiz olan müşteri memnuniyetini temin maksadıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, sizlere sunulan hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve kampanyalarımızı duyurmak, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek, talep ve şikâyetlerinizi ilettiğinizde tarafınızla iletişime geçmek, talep ve şikâyetlerinizi yönetmek, hizmet kalitesini arttırmak, üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir.

Think Great Insights, araştırma, eğitim, istatistik, analiz ve danışmanlık alanında yürüttüğü ticari faaliyeti gereği ilişkide bulunduğu gerçek kişilere ait kişisel verilere ihtiyaç duyabilmektedir. Araştırma yaptıran ve Think Great Insights firmasının da müşterisi olan firmalar, Think Great Insight firmasına, ilgili projeler kapsamında müşteri listesi, çalışanların listesi vb. kendi bünyelerinde tuttukları verileri iletebilmektedir. Think Great Insights firması gerek kendi bünyesinde, gerekse 3. Parti saha şirketleri ile gerçekleştirdiği araştırma projeleri kapsamında çeşitli veriler elde etmektedir.

Araştırma katılımcılarına ait kişisel veriler doğrudan ilgili kişiler tarafından gönüllü olarak verilmektedir. Araştırma katılımcılarına ait veriler, Think Great Insights firmasının 3. Parti olarak hizmet satın aldığı diğer saha şirketleri, araştırma şirketleri ya da pazarlama şirketleri aracılığıyla da temin edilmekte olup ilgili kişilerin rızası ile paylaştıkları bilgiler olması şartı ile temin edilmektedir. Araştırma katılımcıları ile ilgili kişisel veriler, yüz yüze görüşmelerde alınan notlar, basılı formların doldurulması gibi otomatik olmayan veya web tabanlı, çevrim içi uygulamalar üzerinden anket sorularının yanıtlanması, yüz yüze verilen yanıtların anketörler tarafından kaydedilmesi, ses ve görüntü kayıtları, telefon ile gerçekleştirilen görüşmeler gibi yollarla elde edilir.

Think Great Insights firmasının web sitesinde, internette ve sosyal medyada yayınladığı reklamlar kapsamında gerçek kişilerin paylaştığı kişisel verilerde bu çerçevede değerlendirilmektedir.

Araştırma katılımcılarının  yanı sıra, anketörlük, moderatörlük, döküm, tercüme gibi hizmet alımları yapan gerçek kişi tedarikçileri, avukat, muhasebeci gibi gerçek kişi danışmanları ve müşterileri dahil faaliyeti esnasında ticari ilişki içinde bulunduğu tüm iş ortaklarının çalışanlarına ve hissedarlarına, iş başvurusunda bulunan adaylara ait veriler de kişisel veriler kapsamında değerlendirilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Think Great Insights’ın meşru menfaatleri için zorunlu ise, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verileriniz işlenebilir. Bizzat tarafınızca alenileştirilmiş kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen çerçevede ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde işleyebileceğimizi hatırlatmak isteriz.

Yukarıda yer verilen haller dışında, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, kişisel verilerin işlenebileceği bir diğer durum olarak Yasada düzenlenmektedir.

Kişisel Veriler, Kanunda ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Think Great Insights firması, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder:

−      Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.

−    Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.

−     Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, Think Great firmasının işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

−      Kişisel Veriler, anılan amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak toplanır. Amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.

−      Kişisel Verilerinizi gerektiğinde güncelleme olanağı tarafınıza sağlanacaktır.

−     İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda Kişisel Verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.

−     Kişisel Verinin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle, araştırma projelerinin saha koordinasyonunu gerçekleştiren Think Great Insights çalışanı ile ya da Think Great firmasının araştırma operasyonunun sahada gerçekleştirilmesi için hizmet aldığı diğer araştırma ve/veya saha şirketleri ile, veya anketör, süpervizör, moderatör, görüşme kayıtlarının dökümü, tercümesi hususlarına destek olan  araştırma takım ve ekipleri ile ve/veya bunların bağlı olarak çalıştığı iş ortakları ile paylaşılabilir.

Think Great Insights, kendisi dışında, iş amaçlı olarak aktardığı veriyi işleyenlerin, bu verileri yalnızca Think Great Insights talimatlarına uygun şekilde işlemelerini ve verileri güvene almalarını sözleşmeye dayalı olarak gerekli tutmaktadır. Bu veri işlemcileri, Think Great Insights tarafından yetkilendirilenler yasal gerekliliklere uymak dışında bilgileri kullanamaz veya ifşa edemez.

Araştırma katılımcılarının kişisel verileri yukarıda sayılan hukuki sebepler dairesinde Araştırma katılımcılarının kişisel verileri açık rızaları olmaksızın araştırmayı yaptıran kuruluşlar ile paylaşılmaz.

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, Think Great Insights’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz yalnızca ilgili kişi ya da kuruma aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler siz ziyaretçilerimiz/müşterilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz mevzuatta daha uzun süreler öngörülmemişse, Türk Ticaret Kanunu’nun 182. Maddesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesi uyarınca azami 10(on) yıl süre ile muhafaza edilmektedir.

Kişisel verileriniz anonimleştirilerek sınırsız bir süre için saklanabilir.
Anonimleştirilmesi demek, kişinin ad-soyad, mail, adres TC kimlik numarası, doğum tarihi gibi kişisel olabilecek tüm bilgilerinin silinerek saklanması demektir.

 1. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme
 6. İşlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme
 7. Bu işlemlerin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığınız zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası kapsamında yer alan hususlarla ilgili ya da kişisel verilerinizin nasıl işlendiğiyle ilgili sorularınız veya taleplerinizi bize yazılı olarak iletebilir veya telefonundan bilgi alabilirsiniz.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebinizin karşılanması için gerçekleştirecek işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ilgili mevzuatın izin verdiği ücret alınacaktır.

İletişim bilgilerimiz;

Think Great Insights Piyasa Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Limited Şirketi

Adres: Metal İş Merkezi, No:37, K:2, D:15, Ataşehir / İstanbul PK. 34750

Elektronik Posta: [email protected]

Tel: +90 216 225 32 02

Mobil: +90 (531) 080 05 99